WorkFromHome

Work from Home
สิงหาคม 20, 2021

บริษัทฯ ตอบสนองนโยบายประกาศรัฐบาลร่วม Work from Home

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (work from home) ตามมาตรการ ศบค. เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19