กลุ่มเจริญสินได้ประกอบการหลากรูปแบบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่ง ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เข้าใจศักยภาพของพื้นที่เป็นอย่างดี
โดยเฉพาะย่าน บางปู ซึ่งบริเวณส่วนใหญ่เป็นนิคมอุตสาหกรรม แน่นอน....จำนวนของทรัพยากร บุคคลที่เข้ามาทำงานในบริเวณนี้ย่อม
เพิ่มมากขึ้นทุกวัน และจากวิสัยทัศน์ของ ท่านประธานกลุ่มเจริญสิน ท่านได้มองเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะต้อง
การมารองรับ แต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของ ประชากรในแถบนิคมอุตสาหกรรม

ด้วยศักยภาพของความเข้าใจในพื้นที่ของกลุ่มเจริญสิน และที่ดินซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยจึงเป็นจุดเริ่มต้นจองโครงการห้องพักให้เช่าสำหรับคน
ทำงาน ในนิคม อุตสาหกรรมแถบสมุทรปราการนี้ “โครงการบางปูใหม่” หรือที่รู้จักกันในนาม“โครงการสามห่วง”จึงเป็นโครงการห้องพัก
ใช่แห่งแรก ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ.2532 โดยมีทั้งอาคารที่พักอาศัยให้เช่าและอาคารพาณิชย์เพื่อขายหรือเช่าซึ่งนับเป็นองค์ประกอบ
ทีช่วยสงเสริมให้เกิดชุมชนและการค้าขาย นำความเจริญมาสู่พื้นที่ ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวกสบาย
ไม่ต้องลำบากเดินทางเข้ามาถึงตัวเมือง

แนวคิดดังกล่าว..ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งความสำเร็จที่ได้รับ จุดประกายให้เกิดโครงการ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตามมา ด้วยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ นับเนื่องจนปัจจุบัน จำนวนห้องพักให้เช่าของทุกโครงการมีมากว่า
20, 000 ยูนิต และยังคงพัฒนาขยายโครงการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


แนวคิดดังกล่าว..ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งความสำเร็จที่ได้รับ จุดประกายให้เกิดโครงการ
อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ตามมา ด้วยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นระบบ นับเนื่องจนปัจจุบัน จำนวนห้องพักให้เช่าของทุกโครงการมี
มากว่า 20, 000 ยูนิต และยังคงพัฒนาขยายโครงการต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง ในพื้นที่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการรองรับ
การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ