สัมมนา Town Hall Meeting 2024🐲
มกราคม 16, 2024

สัมมนา Town Hall Meeting 2024🐲

บ่ายวันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2567) บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ณ ห้อง Ballroom B ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา กรุงเทพฯ โดยแบ่งอบรมเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อบอรมพนักงานสำนักงานใหญ่ และบริษัทย่อย สัมมนาหัวข้อ “CHANGING FOR GROWTH” โดย อาจารย์รัสนันท์ ลิ่มกังวาพมงคล บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด

กลุ่มที่ 2 อบรมพนักงานฝ่ายบริหารอาคาร สัมมนาหัวข้อ “การบริการเหนือความคาดหวัง” โดย ดร.พงศ์ศักดิ์ ตฤณธวัช ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมโรบินฮู้ด และอบรมสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย อาจารย์ธัญญ์นรึ เมฆวัน บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรภาคบ่ายทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมในการอบรม เพื่อเสริมความรู้ความคิดในการอบรมในครั้งนี้

และหลังจากปิดการอบรม ต่อด้วยบริษัทได้เชิญชวนพนักงานร่วมกิจกรรมจับฉลากของรางวัลใหญ่ รับของขวัญปืใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุข และความสนุกสนานมากมายกลับบ้านในครั้งนี้