#สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ 🎉🎉🎉
มกราคม 1, 2024
สัมมนา Town Hall Meeting 2024🐲
มกราคม 16, 2024

สัมมนา Town Hall Meeting 2024🐲

เช้าวันนี้ (วันที่ 16 มกราคม 2567) บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ณ ห้อง Ballroom B ชั้น 15 โรงแรม เมเปิล บางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกล่าวเปิดงาน โดย คุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายสัมมนาหัวข้อ “เป้าหมายที่สำเร็จปี Dragon”
2. คุณสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บรรยายสัมมนาหัวข้อ “Communication”

3. คุณเฉลิมพล ทองไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายสัมมนาหัวข้อ “แผนธุรกิจ 3 ปี กับความท้าทายทางด้านเทคโนโลยี”

ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบแผนธุรกิจ พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ใช้ปรับทัศนคติสร้างแรงจูงใจ สร้างความสุข และนำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน นำไปแก้ไขในแนวทางปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน

ทั้งนี้ พนักงานขอขอบคุณประธานผู้บริหารทุกท่าน ที่จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน และบริษัทฯ ขอขอบคุณ คุณสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้