📣 ขอต้อนรับลูกค้าใหม่สู่ห้องพักเจริญสินธานี‼ ลูกค้าย้ายเข้าใหม่วันนี้ หน้าสว่างใสทันที ✨
มีนาคม 16, 2022
💦ฉลองก่อนหยุดสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕💦
เมษายน 12, 2022

สัมมนา CEO Talk ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารและพนักงาน

ณ สถานตากอากาศบางปู ห้องบางปู 3 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดหัวข้อดังนี้
1. ประธานกล่าวเปิดงาน โดยคุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บรรยายสัมมนาหัวข้อ “Roadmap & Vision CSA”
2. คุณสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด บรรยายสัมมนาห้วข้อ “Change for the better Life”
3. คุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ สถาบัน Beyond Training บรรยายสัมมนาห้วข้อ “Systematic Analytical Thinking Skill”
4. คุณเฉลิมพล ทองไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายสัมมนาห้วข้อ “เจริญสิน แอสเสท กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ”
ในการสัมมนาประจำปีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์แก่ผู้เข้าอบรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีการค้นหาวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางปฎิบัติร่วมกัน ให้แนวทางประกอบการตัดสินใจหรือมีนโยบายต่างๆ และได้กระตุ้นให้นำหลักวิธีการที่ได้เรียนรู้นำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณประธานผู้บริหารบริษัทฯ คุณสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ และคุณวิฑูรย์ สูงกิจบูลย์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อเสริมความรู้ ความคิด พร้อมสร้างความสนุกสนานในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้
#อบรมสัมมนาวิชาการ #CEOTalk #Roadmap&VisionCSA #ChangeforthebetterLife #BeyondTraining #SystematicAnalyticalThinkingSkill #เจริญสินแอสเสทกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ #แนวทางการปฎิบัติงาน #โลกในอนาคต #Metaverse #คริปโต