WE CARE WE CLEAN เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ ดูแลลูกค้า โดยมีมาตรการดังนี้

เจริญสินธานีเกตเวย์ มอบกำลังใจ
เจริญสินธานีเกตเวย์ มอบกำลังใจ❣️บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค🍚 ให้แก่ผู้กักตัวจากการระบาดเชื้อโรคโควิด-19
พฤษภาคม 25, 2021
📣📣📣ประกาศ ฉบับที่ 12 เรื่อง มาตรการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า บริษัท เจริญสิน แอสเสท จำกัด
พฤษภาคม 27, 2021

WE CARE WE CLEAN เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ ดูแลลูกค้า โดยมีมาตรการดังนี้

WE CARE ❤️ WE CLEAN เพราะเราห่วงใย ใส่ใจ ดูแลลูกค้า โดยมีมาตรการดังนี้

1. มาตรการเยียวยาช่วยเหลือลูกค้าโดยมอบหน้ากากอนามัย, ส่วนลดร้านค้า, ถุงยังชีพ, ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และเสบียงอาหาร
2. มาตรการควบคุมคัดกรองตรวจผู้พักอาศัยโครงการ จัดให้มีตรวจวัดอุณหภูมิผู้พักอาศัยและผู้มาติดต่อ ณ จุดทางเข้าโครงการ
3. มาตรการติดต่อกับลูกค้า จัดหาเจลแอลกอฮอล์ และฉีดพ่นพัสดุของลูกค้า
4. มาตรการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร พร้อมประสานหน่วยงานราชการให้พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณถนน และตั้งจุดวางเจลแอลกอฮอล์ตามทางเดินภายในอาคารต่างๆ