สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2564 (รอบบ่าย)
มีนาคม 8, 2021
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานสัมมนา “ Town Hall Meeting ”
มีนาคม 23, 2021

เจริญสิน แอสเสท จัดอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ⛑

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เจริญสิน แอสเสท ได้เชิญ #กองปฏิบัติการดับเพลิง กู้ภัย 5 สำนักป้องกัน และ #บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร มาฝึกอบรมให้พนักงานบรรยายในหัวข้อเรื่อง #การดับเพลิงขั้นต้น และ #อพยพหนีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฎิบัติ ณ สำนักงานใหญ่ โดยได้รับเกียรติวิทยากรทั้ง 3 ท่านคือ
ซึ่งบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการอบรม เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจใน #ด้านความปลอดภัย สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และยังได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน สามารถปฏิบัติตาม #แผนการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงสามารถ #ลดความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สินของหน่วยงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ ยังเป็นการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยอีกด้วย
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ที่ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ความสามารถในการฝึกอบรมในครั้งนี้