พบกับโปรพิเศษ ฟินสุดโปรหลุดโลกกกกก ห้องพักให้เช่า ราคาเริ่มต้น 1xxx บาท
มีนาคม 7, 2021
สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2564 (รอบบ่าย)
มีนาคม 8, 2021

สัมมนา Town Hall Meeting ประจำปี 2564 (รอบเช้า)

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 (ช่วงเช้า) บริษัท เจริญสินแอสเสท จำกัด จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ณ ห้องงำเมือง ชั้น 1 ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประธานกล่าวเปิดงาน โดยคุณนุชนภา วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บรรยายสัมมนาหัวข้อ “ทิศทางและอนาคตของ CSA”
2. คุณเฉลิมพล ทองไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บรรยายสัมมนาห้วข้อ “DIGITAL ROADMAP & TRANSFORMATION”
3. ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การบริหาร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโพชฌงค์ บรรยายสัมมนาหัวข้อ “วิธีการอยู่ร่วมกัน กับสรรพสิ่งในออฟฟิศอย่างสันติ”
ในการสัมมนาประจำปีครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนในการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา กำหนดแผนกลยุทธ์ต่างๆ ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อเสริมความรู้ ความคิด พร้อมสร้างความสนุกสนานในการอบรม และขอบพระคุณประธานผู้บริหารทุกท่านที่จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในครั้งนี้